நிரந்தரப் பதிவு

இது எந்தவொரு போட்டித் தேர்வுக்குமான விண்ணப்பம் அல்ல. இந்த நிரந்தரப்பதிவினை நிறைவு செய்த பிறகு, உங்களது தகுதியைப் பொறுத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்கு, இதில் பதிவு செய்த பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல் ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து தனித்தனியே விண்ணப்பிக்க வேண்டும்